ട്രയാത്ത്‌ലൺ - ബെട്രൂ സ്‌പോർട്ടിംഗ് ഗുഡ്‌സ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.
  • ബാനർ10

ട്രയാത്ത്ലൺ

മോഡൽ:001

ഭാരം:175 ഗ്രാം

രചന:80% പോളിസ്റ്റർ+20% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:003

ഭാരം:240 ഗ്രാം

രചന:80% പോളിസ്റ്റർ+20% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:011

ഭാരം:150 ഗ്രാം

രചന:80% പോളിസ്റ്റർ+20% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:012

ഭാരം:190 ഗ്രാം

രചന:80% പോളിസ്റ്റർ+20% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:013

ഭാരം:225 ഗ്രാം

രചന:75% നൈലോൺ+25% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:014

ഭാരം:225 ഗ്രാം

രചന:75% നൈലോൺ+25% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:016

ഭാരം:210 ഗ്രാം

രചന:80% പോളിസ്റ്റർ+20% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:024

ഭാരം:240 ഗ്രാം

രചന:80% പോളിസ്റ്റർ+20% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:038

ഭാരം:155 ഗ്രാം

രചന:77% പോളിസ്റ്റർ+23% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:041

ഭാരം:150 ഗ്രാം

രചന:90% പോളിസ്റ്റർ+10% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:042

ഭാരം:170 ഗ്രാം

രചന:77% നൈലോൺ+23% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:043

ഭാരം:145 ഗ്രാം

രചന:76% നൈലോൺ+24% എലാസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:047

ഭാരം:210 ഗ്രാം

രചന:84% നൈലോൺ+16% എലാസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:051

ഭാരം:225 ഗ്രാം

രചന:80% പോളിസ്റ്റർ+20% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:054

ഭാരം:129 ഗ്രാം

രചന:75% പോളിസ്റ്റർ + 25% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:056

ഭാരം:190 ഗ്രാം

രചന:65% നൈലോൺ+35% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:057

ഭാരം:240 ഗ്രാം

രചന:80% പോളിസ്റ്റർ 20% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:058

ഭാരം:180 ഗ്രാം

രചന:82% പോളിസ്റ്റർ 18% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:059

ഭാരം:230 ഗ്രാം

രചന:80% പോളിസ്റ്റർ+20% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:063

ഭാരം:160 ഗ്രാം

രചന:76% പോളിസ്റ്റർ+23% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:070

ഭാരം:200 ഗ്രാം

രചന:52% നൈലോൺ+48% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:071

ഭാരം:180 ഗ്രാം

രചന:55% പോളിസ്റ്റർ 45% എലാസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:073

ഭാരം:240 ഗ്രാം

രചന:80% പോളിസ്റ്റർ+20% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:081

ഭാരം:202 ഗ്രാം

രചന:73% നൈലോൺ+27% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:082

ഭാരം:150 ഗ്രാം

രചന:73% നൈലോൺ+27% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:083

ഭാരം:150 ഗ്രാം

രചന:73% നൈലോൺ+27% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:084

ഭാരം:165 ഗ്രാം

രചന:75% പോളിസ്റ്റർ + 25% എലാസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:088

ഭാരം:218ഗ്രാം

രചന:59% നൈലോൺ+41% എലാസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:093

ഭാരം:110 ഗ്രാം

രചന:75% പോളിസ്റ്റർ + 25% എലാസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:094

ഭാരം:130 ഗ്രാം

രചന:89% പോളിസ്റ്റർ +11% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:095

ഭാരം:220 ഗ്രാം

രചന:71% പോളിസ്റ്റർ + 29% എലാസ്റ്റെയ്ൻ