സൈക്ലിംഗ് ബോട്ടം - Betrue Sporting Goods Co., Ltd.
  • ബാനർ10

സൈക്ലിംഗ് ബോട്ടം

മോഡൽ:03

ഭാരം:240 ഗ്രാം

രചന:80% പോളിസ്റ്റർ+20% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:013

ഭാരം:240 ഗ്രാം

രചന:75% നൈലോൺ+25% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:014

ഭാരം:225 ഗ്രാം

രചന:75% നൈലോൺ+25% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:017

ഭാരം:210 ഗ്രാം

രചന:80% പോളിസ്റ്റർ+20% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:018

ഭാരം:245 ഗ്രാം

രചന:85% നൈലോൺ+15% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:019

ഭാരം:245 ഗ്രാം

രചന:85% നൈലോൺ+15% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:020

ഭാരം:225 ഗ്രാം

രചന:80% പോളിസ്റ്റർ+20% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:021

ഭാരം:165 ഗ്രാം

രചന:75% നൈലോൺ+25% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:022

ഭാരം:200 ഗ്രാം

രചന:82% നൈലോൺ+18% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:023

ഭാരം:245 ഗ്രാം

രചന:85% നൈലോൺ+15% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:024

ഭാരം:240 ഗ്രാം

രചന:80% പോളിസ്റ്റർ+20% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:025

ഭാരം:180 ഗ്രാം

രചന:82% പോളിസ്റ്റർ+18% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:029

ഭാരം:130 ഗ്രാം

രചന:88% പോളിസ്റ്റർ+12% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:030

ഭാരം:130 ഗ്രാം

രചന:88% പോളിസ്റ്റർ+12% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:044

ഭാരം:250 ഗ്രാം

രചന:86% പോളിസ്റ്റർ+14% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:046

ഭാരം:210 ഗ്രാം

രചന:89% പോളിസ്റ്റർ+11% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:047

ഭാരം:210 ഗ്രാം

രചന:84% നൈലോൺ+16% എലാസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:051

ഭാരം:225 ഗ്രാം

രചന:80% പോളിസ്റ്റർ+20% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:056

ഭാരം:210 ഗ്രാം

രചന:65% നൈലോൺ+35% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:057

ഭാരം:240 ഗ്രാം

രചന:80% പോളിസ്റ്റർ 20% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:059

ഭാരം:240 ഗ്രാം

രചന:80% പോളിസ്റ്റർ 20% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:062

ഭാരം:130 ഗ്രാം

രചന:93% പോളിസ്റ്റർ+7% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:067

ഭാരം:140 ഗ്രാം

രചന:81% നൈലോൺ+19% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:070

ഭാരം:200 ഗ്രാം

രചന:52% നൈലോൺ+48% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:071

ഭാരം:180 ഗ്രാം

രചന:55% പോളിസ്റ്റർ 45% എലാസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:072

ഭാരം:145 ഗ്രാം

രചന:77% നൈലോൺ+23% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:073

ഭാരം:240 ഗ്രാം

രചന:80% പോളിസ്റ്റർ+20% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:084

ഭാരം:165 ഗ്രാം

രചന:75% പോളിസ്റ്റർ + 25% എലാസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:088

ഭാരം:218ഗ്രാം

രചന:59% നൈലോൺ+41% എലാസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:092

ഭാരം:180 ഗ്രാം

രചന:88% പോളിസ്റ്റർ+12% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:095

ഭാരം:220 ഗ്രാം

രചന:71% പോളിസ്റ്റർ + 29% എലാസ്റ്റെയ്ൻ