ഓട്ടം - Betrue Sporting Goods Co., Ltd.
  • ബാനർ10

പ്രവർത്തിക്കുന്ന

മോഡൽ:006

ഭാരം:75 ഗ്രാം

രചന:94% പോളിസ്റ്റർ+6% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:007

ഭാരം:130 ഗ്രാം

രചന:86% പോളിസ്റ്റർ+14% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:008

ഭാരം:130 ഗ്രാം

രചന:86% പോളിസ്റ്റർ+14% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:009

ഭാരം:110 ഗ്രാം

രചന:86% പോളിസ്റ്റർ+14% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:010

ഭാരം:85 ഗ്രാം

രചന:100% പോളിസ്റ്റർ

മോഡൽ:015

ഭാരം:110 ഗ്രാം

രചന:100% പോളിസ്റ്റർ

മോഡൽ:026

ഭാരം:130 ഗ്രാം

രചന:86% പോളിസ്റ്റർ+14% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:029

ഭാരം:130 ഗ്രാം

രചന:88% പോളിസ്റ്റർ+12% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:030

ഭാരം:130 ഗ്രാം

രചന:88% പോളിസ്റ്റർ+12% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:031

ഭാരം:150 ഗ്രാം

രചന:100% പോളിസ്റ്റർ

മോഡൽ:032

ഭാരം:145 ഗ്രാം

രചന:100% പോളിസ്റ്റർ

മോഡൽ:033

ഭാരം:145 ഗ്രാം

രചന:90% പോളിസ്റ്റർ+10% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:031

ഭാരം:145 ഗ്രാം

രചന:100% പോളിസ്റ്റർ

മോഡൽ:037

ഭാരം:120 ഗ്രാം

രചന:93% പോളിസ്റ്റർ+7% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:040

ഭാരം:80 ഗ്രാം

രചന:90% പോളിസ്റ്റർ+10% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:042

ഭാരം:177 ഗ്രാം

രചന:77% നൈലോൺ+23% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:045

ഭാരം:145 ഗ്രാം

രചന:100% പോളിസ്റ്റർ

മോഡൽ:052

ഭാരം:115 ഗ്രാം

രചന:85% നൈലോൺ+15% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:055

ഭാരം:150 ഗ്രാം

രചന:100% പോളിസ്റ്റർ

മോഡൽ:060

ഭാരം:130 ഗ്രാം

രചന:86% പോളിസ്റ്റർ+14% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:061

ഭാരം:135 ഗ്രാം

രചന:80% പോളിസ്റ്റർ 20% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:064

ഭാരം:110 ഗ്രാം

രചന:94% പോളിസ്റ്റർ+6% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:066

ഭാരം:180 ഗ്രാം

രചന:84% പോളിസ്റ്റർ +16% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:067

ഭാരം:140 ഗ്രാം

രചന:81% നൈലോൺ+19% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:068

ഭാരം:140 ഗ്രാം

രചന:100% പോളിസ്റ്റർ

മോഡൽ:074

ഭാരം:117 ഗ്രാം

രചന:73% നൈലോൺ+27% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:075

ഭാരം:115 ഗ്രാം

രചന:84% പോളിസ്റ്റർ +16% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:076

ഭാരം:117 ഗ്രാം

രചന:73% നൈലോൺ+27% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:077

ഭാരം:117 ഗ്രാം

രചന:73% നൈലോൺ+27% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:078

ഭാരം:130 ഗ്രാം

രചന:87% നൈലോൺ+13% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:079

ഭാരം:130 ഗ്രാം

രചന:87% നൈലോൺ+13% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:081

ഭാരം:150 ഗ്രാം

രചന:73% നൈലോൺ+27% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:082

ഭാരം:150 ഗ്രാം

രചന:73% നൈലോൺ+27% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:083

ഭാരം:150 ഗ്രാം

രചന:73% നൈലോൺ+27% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:086

ഭാരം:150 ഗ്രാം

രചന:100% പോളിസ്റ്റർ

മോഡൽ:089

ഭാരം:115 ഗ്രാം

രചന:90% പോളിസ്റ്റർ+10% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:091

ഭാരം:170 ഗ്രാം

രചന:92% പോളിസ്റ്റർ + 8% എലസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:093

ഭാരം:110 ഗ്രാം

രചന:75% പോളിസ്റ്റർ + 25% എലാസ്റ്റെയ്ൻ

മോഡൽ:096

ഭാരം:110 ഗ്രാം

രചന:75% പോളിസ്റ്റർ + 25% എലാസ്റ്റെയ്ൻ